Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád střelnice

 

                 Provozní řád.pdf

GRAND Benešov p. s., střelecký klub AVZO TSČ ČR Benešov

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                               Výtisk číslo:  3

                                                                                                                           Počet stran:  28

   Přílohy:      3 x

 

 

 

P R O V O Z N Í   Ř Á D

S p o r t o v n í   s t ř e l n i c e   K a v č í n  

B e n e š o v  

 (okres Benešov)

 

Důležité části textu zvýrazněny žlutým podkladem

 

 

 

                                                                                    Zpracoval a ověřil znalec:

doc. Jan KOMENDA

                                                                                                                                                 

 

 

leden 2020 

1.   Identifikace střelnice  

Sportovní střelnice Kavčín Benešov (dále jen střelnice) je vybudována v lokalitě Kavčín na východním okraji města Benešov. Areál střelnice o rozloze přibližně 3800 m2 je omezen ze západu Benešovským potokem a účelovou komunikací, z východu lesním porostem na svahu. Výstřelný prostor střelnice je ze tří stran obklopen vzrostlým lesem. 

Střelnice má charakter stálé, otevřené - venkovní, nekomerční, veřejné střelnice, která je určena ke střelbě z ručních zbraní kategorie A, B, C i D – krátkých i dlouhých kulových zbraní, samopalů, brokovnic, malorážek a historických zbraní, plynových a mechanických zbraní, na pevné terče, z místa i za pohybu na max. vzdálenost 50 m / 40 m (podle úseku). Střelnice je využívána ke střelbě členů spolků GRAND Benešov a ČSS z.s. SSK 0175 Benešov v rámci výcviku ve střelbě a při sportovních soutěžích a dále v rámci střeleckého výcviku strážníků obecní policie a ke střelbě pozvaných hostů. 

Ve stejném prostoru je provozována i komerční Výcviková střelnice Kavčín Benešov. Současný provoz obou střelnic není dovolen. Provoz obou střelnic probíhá ve vymezeném čase po vzájemné dohodě obou provozovatelů.

Podle ČSN 39 5401 se jedná o střelnici A / 1 / K+H, tj. kategorie A (venkovní), třídy

1 (veřejná, nekomerční, sportovní) a skupiny K a H (pro kulové i brokové zbraně). 

 

2.    Specifikace povinných náležitostí Provozního řádu

Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou v souladu s ustanovením § 28 vyhlášky č. 221/2017 Sb. (text vyhlášky je uveden tučně kurzívou, specifikace uvedena podtrženým textem):

 1. jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice; střelnici provozuje jako nájemce

GRAND Benešov, p.s. Střelecký klub, AVZO – TSČ ČR, Na  Spořilově 1140, 256 01 Benešov, IČO: 68378629, zastoupený panem Milanem Kočím, který je současně kontaktní osobou pro administrativní záležitosti střelnice (telefon: tel: 604 474 326, e-mail: mkocibn@seznam.cz);

 1. uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení údajů identifikujících právnickou osobu vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice; střelnice je vybudována v lokalitě Kavčín na pozemcích p.č. 2993/1, 2993/2, 2994/19 (vlastník město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov u Prahy, IČO: 00231401), pozemku p.č. 2994/2 (vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má podle KN Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČO: 60162694), na čísti pozemku p.č. 3000 (vlastník Marvanová Věra) a části pozemku p.č. 3003

(vlastník Zieglerová Hana), vše v k.ú. Benešov u Prahy. GPS souřadnice střelnice jsou

49.7876717N, 14.7001653E;

 1. sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům; střelnice není používána k podnikatelským účelům;
 2. sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti; střelnice je přístupná veřejnosti;
 3. datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou; datum ukončení provozování střelnice není stanoveno, jedná se o střelnici stálou, provozovanou na dobu neurčitou;
 4. vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici; na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně, každý den v týdnu v denní době s omezením od 8 h do západu slunce, přičemž čas západu slunce je pro každý den v roce přesně stanoven; střelba za snížené viditelnosti, např. za soumraku, za tmy, v husté mlze apod. je zakázána, s výjimkou uvedenou v části 4.3; pravidla evidence osob využívajících střelnici ke střelbě jsou uvedena v prvním odstavci části 6 tohoto Prov. řádu;
 5. jméno, případně jména, příjmení, datum narození a telefonní spojení na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice; na střelnici je ustanoveno celkem 32 správců (viz příloha 2), kteří vyjádřili souhlas se zpracováním jejich osobních údajů; správce střelnice je v době vedení střelby označen podle následujícího vzoru

Vzor označení správce střelnice  

(visačka nebo text na oděvu, velikost min. 8 x 4 cm)

 

SPORTOVNÍ STŘELNICE KAVČÍN BENEŠOV  

 

SPRÁVCE STŘELNICE

                                                       Jméno Příjmení

Správce odpovídá za plnění povinností správce střelnice a disponuje právy souvisejícími s organizací provozu střelnice a vedením střelby podle čl. 5.1 tohoto Provozního řádu; správcem střelnice odpovědným za plnění obecných povinností správce, nesouvisejících přímo s vedením střelby v určitý den, je správce č. 1.

 1. uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů; povinnosti provozovatele střelnice jsou uvedeny v části 5.1 tohoto Provozního řádu, práva a povinnosti správce střelnice jsou uvedeny v části 5.2, práva a povinnosti řídícího střelby / instruktora jsou uvedeny v části 5.3 /

5.4; 

 1. přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě; situační nákres je uveden v příloze č. 1 tohoto Provoz. řádu;
 2. uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě; druhy zbraní a střeliva povolených ke střelbě jsou uvedeny v části 4. tohoto

Provozního řádu;

 1. povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby; povolené způsoby střelby a mezní dálky střelby jsou uvedeny v části 4. tohoto

Provozního řádu;

 • pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice; pravidla bezpečnosti provozu střelnice jsou uvedena v části 6. tohoto Provozního řádu;
 • postup při vzniku mimořádných událostí; postupy při vzniku mimořádných událostí na střelnici jsou uvedeny v části 7. tohoto Provozního řádu;
 • další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu; další sdělení jsou uvedena v ostatních částech Provoz. řádu, zejména v části 3. a 5.

 

V případě změny povinných obsahových náležitostí Provozního řádu střelnice podle písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření Provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost Provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.   

 

3.  Popis střelnice  

 Střelnice je vybudována v blízkosti Benešovského potoka v lokalitě Kavčín. Přístup ke střelnici je zabezpečen odbočkou od křižovatky silnic č. 110 a 112 po účelové, částečně zpevněné komunikaci vedené přes Benešovský potok. Povrch střelnice je rovinatý, travnatý, nadmořská výška střelnice je 330 m/m. Střelnice je elektrifikována (napětí 230 V) a je částečně oplocena.

Střelnice je tvořena střeleckým prostorem a týlovým prostorem. Hlavní směr střelby je orientovaný ve směru podélné osy střelnice. Směrník hlavního směru střelby je 124°.

            Střelecký prostor je tvořen 2 paralelními střeleckými úseky: 

 • úsekem A pro střelbu z krátkých i dlouhých kulových zbraní, samopalů, malorážek, brokovnic a dalších ručních zbraní na max. dálku 50 m,
 • úsekem B pro střelbu z krátkých kulových zbraní, samopalů, malorážek a dalších ručních zbraní na max. dálku 40 m.

Na úseku A situovaném v levé části střelnice se nachází střelecký přístřešek s 24 palebnými stanovišti na základních palebných čárách (ZPČ). Na úseku A jsou 2 oddělené ZPČ pro střelbu vleže, vsedě a vkleče (přední žlutá ZPČ) a pro střelbu vstoje (zadní bílá ZPČ). Na úseku B je střelecký přístřešek s 20 palebnými stanovišti na ZPČ. 

Na úseku A je dovoleno vést střelbu nejen ze ZPČ, ale za stanovených podmínek i z vymezené volné plochy před střeleckým přístřeškem z místa a za pohybu. Volná plocha o půdorysu 23 x 25 m (š x hl) je vymezena v hloubce i šířce červenými terči umístěnými při jejích okrajích. Střelba ze stanovišť s pohyblivou palebnou čarou na volné ploše musí být vedena v sektoru vymezeném svislými červenými sloupky umístěnými u paty čelního svahu. 

Oba střelecké úseky A i B jsou balisticky odděleny, což umožňuje vést střelbu současně na obou úsecích (za předpokladu dodržování bezpečnostních zásad uvedených v kapitole 6). Není dovoleno vést střelbu na úseku A současně ze ZPČ a z volné plochy.

Týlový prostor je tvořen plochou pod přístřešky za palebnými stanovišti a provozní budovou. Dvoupodlažní provozní budova odděluje oba úseky a jsou k ní zleva i zprava připojeny střelecké přístřešky obou úseků. Týlový prostor je určen k přípravě střílejících a uložení materiálu. V týlovém prostoru na provozní budově je vyvěšen výstražný prapor během střelby. Vstup do prostoru střelnice je možný pouze dveřmi v zadní stěně obou střeleckých přístřešků vlevo a vpravo od provozní budovy. Vjezd na střelnici je možný bránou na levém okraji úseku A u betonové stěny. Během střelby je tato brána uzamčena.

 Ohrožený prostor střelnice je prostor, do kterého mohou při střelbě dopadnout střely nebo jejich části (střepiny) s nadlimitní energií, postačující ke zranění nekrytých a nechráněných osob a zvířat, popř. k poškození majetku. Do ohroženého prostoru střelnice je během střelby zakázán vstup všem osobám. V ohroženém prostoru se během střelby nesmí nacházet ani zvířata, popř. ani majetek, který by mohl být poškozen nežádoucími účinky přímo vystřelených nebo odražených střel.

Ohrožený prostor střelnice je stanoven za předpokladu, že při střelbě jsou dodrženy platné předpisy pro střelbu z ručních zbraní a tento Provozní řád střelnice. Při stanovení ohroženého prostoru nebyly brány v úvahu ani hrubé chyby střelců při zamíření, ani nekázeň střelců při střelbě (např. střelba v nedovoleném směru, s nedovoleným náměrem, střelba mimo vymezená střelecká stanoviště, střelba na nedovolené typy terčů, nebo v nedovolených polohách v rozporu s Provozním řádem střelnice).   

Ohrožený prostor střelnice má v půdorysu tvar nepravidelného mnohoúhelníka, který je ohraničen základními palebnými čarami obou úseků, vnějšími patami bočních valů vlevo a vpravo a prostorem spodní části čelního svahu v hloubce 20 – 40 m (v půdorysu) za čelními valy (přilehlé části pozemků p.č. 3000 a 3003). Z hlediska vnější bezpečnosti střelnice je významný fakt, že ohrožený prostor nepřesahuje přes vnitřní prostor střelnice vymezený na bocích oplocením. 

 

 1. Dovolené zbraně, střelivo a způsoby střelby

Na střelnici je dovoleno vést střelbu pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem,

dovolenými způsoby, režimy a směry střelby.

4.1       Dovolené zbraně a střelivo

Na střelnici je dovoleno vést střelbu diferencovaně podle úseku pouze z těchto

ručních zbraní a střelivaa) úsek A:

krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) ráže max. 13 mm, náboji s počáteční energií střely max. 1200 J

 

 • samopalů (automatických zbraní na pistolový náboj) ráže max. 13 mm, náboji s počáteční energií střely max. 1000 J, 
 • dlouhých kulových zbraní ráže max. 9 mm, puškovými náboji s počáteční energií střely max. 6000 J,
 • dlouhých kulových zbraní ráže max. 13 mm, pistolovými a revolverovými náboji s počáteční energií střely max. 1000 J,
 • dlouhých i krátkých palných zbraní nabíjených ústím hlavně nebo válce černým prachem a olověnou střelou, ráže max. 15 mm
 • brokovnic ráže max. 12 x 76, náboji s hromadnou střelou s broky o velikosti max. 2,5 mm

 

nebo náboji s jednotnou střelou, 

 • malorážek ráže 22, náboji s okrajovým zápalem, bez omezení balistického výkonu,
 • plynových zbraní bez omezení ráže a balistického výkonu, mechanických zbraní bez omezení napínací síly.

b) úsek B:

 • krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) ráže max. 13 mm, náboji s počáteční energií střely max. 1000 J
 • samopalů (automatických zbraní na pistolový náboj) ráže max. 13 mm, náboji s počáteční energií střely max. 1000 J,
 • malorážek ráže 22, náboji s okrajovým zápalem, bez omezení balistického výkonu, plynových zbraní bez omezení ráže a balistického výkonu.

Ke střelbě z palných zbraní je dovoleno používat na obou úsecích pouze náboje

dovoleného výrobního provedení, popř. cvičné náboje bez střely. Použití přebíjených nábojů je dovoleno jen se souhlasem správce střelnice.   

4.2       Dovolené způsoby střelby

Výše uvedené dovolené zbraně a střelivo lze na střelnici používat ke střelbě pouze těmito způsoby:

a) střelba z krátkých kulových zbraní a samopalů je na obou úsecích dovolena z pevných palebných stanovišť na základní palebné čáře (ZPČ) pod přístřeškem, z místa, vstoje, jednotlivými ranami,

 

 1. střelba z krátkých kulových zbraní a samopalů je na úseku A dovolena rovněž z volné plochy před přístřeškem z místa vstoje, vkleče a vleže nebo za pohybu, jednotlivými ranami;   
 2. střelba z dlouhých kulových zbraní je na úseku A dovolena jen z pevných palebných stanovišť na ZPČ pod přístřeškem vsedě, vleže nebo vstoje, jednotlivými ranami. Střelbu z dlouhých kulových zbraní je dovoleno vést pouze s použitím omezovače náměru omezujícího zdvih hlavně tak, aby bylo vyloučeno přestřelení čelního záchytného svahu. Střelbu z dlouhých zbraní s počáteční energií střely větší, než 2500 J je dovoleno vést pouze vsedě s použitím speciální opory s omezovačem směru střelby v náměru i odměru, omezující zdvih a stranové odchýlení hlavně tak, aby byl vyloučen výstřel do nedovoleného směru;
 3. střelba z brokovnic je na úseku A dovolena jak z pevných palebných stanovišť na ZPČ, z místa vstoje, a dále z volné plochy před přístřeškem z místa vstoje a vkleče nebo za pohybu;
 4. střelba z malorážek a plynových zbraní je na obou úsecích dovolena jen z pevných palebných stanovišť na ZPČ, z místa vstoje, v kleče nebo vleže, popř. vsedě s oporou;
 5. střelba z mechanických zbraní je na úseku A dovolena jak z pevných palebných stanovišť na ZPČ, z místa vstoje a vkleče, a dále z vymezené volné plochy před přístřeškem z místa vstoje a vkleče.

Pozn.: střelbou za pohybu se rozumí střelba v poloze vstoje, kdy je pohyb těla střelce se zbraní směrem vpřed (ve směru střelby) vykonáván na volné ploše úseku A přiměřenou rychlostí VÝHRADNĚ pomocí OBOU jeho vlastních dolních končentin, které jsou chodidly (zpravidla chráněnými obuví) střídavě v kontaktu s povrchem terénu. Střelba na chůdách, ani na jiných pohybových pomůckách není dovolena. Střelba za pohybu s protézou dolní končetiny je dovolena jen se souhlasem správce střelnice.

Současná střelba z vymezené volné plochy na úseku A je dovolena:  

 • z místa max. 10 střelcům, přičemž jejich palebná stanoviště musí být v jedné linii, kolmé k hlavnímu směru střelby,
 • za pohybu max. 2 střelcům (podle rozhodnutí správce střelnice). 

Výše uvedené dovolené způsoby střelby jsou dále redukovány v části 4.6 v závislosti na stupni vycvičenosti střelce.

 

4.3        Dovolené režimy střelby

Na střelnici je dovolena pouze střelba jednotlivými ranami. Se souhlasem správce střelnice je za tmy dovolena střelba z krátké kulové zbraně max. ráže 9 mm se svítilnou z vymezené volné plochy na úseku A. Dovolený směr střelby je v tomto případě omezen na směr podélné osy střelnice, přičemž střelbu může vést pouze jeden střelec.

4.4        Dovolené směry střelby 

Na střelnici je ze střeleckého přístřešku obou úseků dovolena střelba ze ZPČ pouze ve směru podélné osy střelnice (směrník hlavního směru střelby je 124°) s max. odchylkou 5° vlevo a vpravo. Střelba z palebných stanovišť na volné ploše úseku A je dovolena s max. odchylkou do 45° od hlavního směru střelby vlevo a vpravo tak, aby byl dodržen dovolený sektor střelby určený výtyčkami na levém a pravém předním okraji.

4.5       Dovolené terče

Na střelnici je dovolena střelba na pevné (nepohyblivé) papírové nebo polymerové terče umístěné v lehkých dřevěných nebo kovových rámech. Kovové rámy musí být na vodorovných prvcích odřeveny nebo kryty pryžovým pásem tl. min. 15 mm. Minimální dálka střelby na papírový nebo polymerový terč je 2 m. Střelba na kovové terče (např. typu popper, gong), je dovolena pouze za předpokladu jejich umístění u paty čelního záchytného svahu, přičemž minimální dálka střelby na kovový terč je 10 m. Na určitý terč může vést střelbu pouze jeden střelec.

4.6        Oprávnění střelců podle stupně vycvičenosti 

Dovolené zbraně a střelivo, způsoby a režimy střelby na střelnici jsou specifikovány individuálně v závislosti na druhu použité zbraně a střeliva i terči a zejména pak stupni vycvičenosti a zkušenostech střelce. Na střelnici je třeba dodržovat následující zásady pro zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti střelnice, zejména kategorického vyloučení výstřelu v nežádoucím směru vzhůru a do stran (zodpovídá nejen každý střelec, ale přeneseně i správce střelnice a řídící střelby). 

Při střelbě na střelnici má každý střelec specifická oprávnění podle stupně své vycvičenosti při ovládání dovolených zbraní a individuálních střeleckých dovedností. Na střelnici jsou střelci podle těchto kritérií rozděleni do dvou tříd označených Z a P podle následujících kritérií:   

 

Ø střelec třídy Z – začínající, nezkušený střelec bez základních střeleckých dovedností a s omezenými zkušenostmi, který však zná a v praxi dodržuje zásady bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. Střelec třídy Z je oprávněn vést střelbu ze všech typů dovolených zbraní, všemi dovolenými způsoby bez omezení, pouze cvičnými náboji bez střely. Ke střelbě ostrými náboji je oprávněn ze všech typů dovolených zbraní pouze z místa, a to pouze ze stanovišť na ZPČ pod střeleckými přístřešky úseku A i B. 

            Střelci třídy Z není dovolena střelba:

- ze všech zbraní (s výjimkou mechanických a plynových) z volné plochy před přístřeškem úseku A,

 • z krátkých zbraní a samopalů s počáteční energií větší, než 600 J.
 • z krátkých zbraní a samopalů z přístřešku na úseku A, 
 • za snížené viditelnosti (ani se svítilnou),
 • z dlouhých kulových zbraní s počáteční energií větší, než 4000 J.

  Střelec třídy Z vede v případě potřeby střelbu ostrými náboji pod dohledem řídícího střelby nebo instruktora. Pod dohledem musí vždy probíhat střelba u střelce, který dosud nebyl klasifikován, při ověřování jeho střeleckých dovedností. Střelci třídy Z, pokud není držitelem zbrojního průkazu, může být svěřena ke střelbě pod dohledem instruktora pouze zbraň kategorie B a C, popř. D.

  Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

Ø střelec třídy Ppokročilý střelec s praktickými střeleckými dovednostmi a zkušenostmi, který bezpečně zvládá střelbu z jednotlivých typů dovolených zbraní, ve všech dovolených polohách z místa i za pohybu. Střelec třídy P disponuje oprávněními střelce Z. Dále je oprávněn vést střelbu i z volné plochy před přístřeškem úseku A z místa nebo za pohybu. Střelec třídy P je oprávněn vést střelbu samostatně, bez jakýchkoliv omezení v souladu s podkapitolami 4.1 až 4.5. Pojem „bezpečně zvládá střelbu“ znamená, že střelec zná a v praxi při střelbě aplikuje základní bezpečnostní zásady a principy pro bezpečnou manipulaci s jednotlivými dovolenými střelnými zbraněmi a střelivem při jejich přípravě ke střelbě, vlastní střelbě i po ukončení střelby, včetně řešení závady na zbrani. 

  Každý střelec třídy Z i P musí, bez ohledu na dosažený stupeň vycvičenosti, s přihlédnutím k omezením uvedeným výše, být schopen vést za všech okolností střelbu z

 

dovolené zbraně, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby tak, aby bylo vyloučeno ohrožení osob a majetku uvnitř i vně střelnice. Zejména musí být zajištěno, aby vystřelené střely dopadaly do záchytného zemního valu ve spodní části čelního svahu a neopustily vymezený ohrožený prostor střelnice

Pro klasifikaci střelců stanoví provozovatel střelnice jednotný postup. Klasifikaci střelců provádí ustanovený správce střelnice v součinnosti s určeným zástupcem provozovatele střelnice. Správce střelnice navrhuje a zástupce provozovatele střelnice rozhoduje o zařazení střelce do příslušné třídy vycvičenosti na základě prokázaných schopností střelce v bezpečném ovládání zbraně a výsledků střeleckého výcviku. Součástí hodnocení je nejen dodržování bezpečnostních zásad při střelbě, ale i úspěšnost střelby (četnost zásahů terče) podle kritérií stanovených provozovatelem. 

V případě soutěží ve střelbě může provozovatel provést klasifikaci soutěžících střelců

na základě dosažené výkonnostní třídy ČSS nebo obdobné třídy uznávané v zahraničí, popř. výsledků prokazatelně dosažených na střeleckých soutěžích. V případě specializace určitého střelce pouze na určitý konkrétní typ zbraně / zbraní může být provedena klasifikace střelce ve třídě P jen pro tento typ / tyto typy zbraní s tím, že z ostatních typů dovolených zbraní je tomuto střelci dovoleno na střelnici vést střelbu pouze jako střelci třídy Z.

Výše uvedená klasifikace střelců je platná pro všechny osoby, které vedou na střelnici střelbu, včetně strážníků OP. Určení správci střelnice vedou evidenci jednotlivých klasifikovaných střelců třídy P v Deníku klasifikace střelců (uvádí jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, nebo číslo občanského průkazu, nebo identifikační číslo – u strážníků OP), v pravidelných intervalech provádí její aktualizaci a důsledně dbají na dodržování omezení při střelbě uvedených v části 4. 

Podle charakteru střelby a stupně vycvičenosti střelce rozhoduje správce střelnice o

použití omezovačů náměru a odměru (clon, odměrových a náměrových latí). U začínajícího střelce třídy Z rozhoduje správce střelnice, zda musí být před zahájením střelby ostrými náboji proveden se střelcem nácvik manipulace se zbraní se školními náboji nebo nácvik střelby cvičnými náboji bez střely.

Povinností každého střelce je seznámit se před zahájením střelby se svými

oprávněními ke střelbě, odpovídajícími třídě vycvičenosti, v níž je zařazen, a během střelby je bezpodmínečně dodržovat. Provozovatel střelnice může stanovit v případě potřeby vhodný způsob vizuálního odlišení střelců obou tříd.

5.  Práva a povinnosti odpovědných osob

  K osobám, které nesou odpovědnost za provoz střelnice v jednotlivých oblastech, se řadí provozovatel střelnice, správce střelnice, řídící střelby a instruktor. Funkci zdravotníka plní správce střelnice, který je obeznámen a umí v praxi realizovat základní postupy při poskytování první pomoci. 

5.1        Provozovatel střelnice 

Provozovatel střelnice je podle zákona č. 119/2002 Sb. povinen: 

 1. oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice, tyto údaje: 
  • změnu provozního řádu střelnice, 
  • změnu správce střelnice, 
  • změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo        ukončení provozování nebo zrušení střelnice. 

Provozovatel střelnice je dále povinen: 

 1. zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a 
 2. vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

5.2        Správce střelnice  

Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v souladu s platnými zákony a jinými souvisejícími předpisy, včetně tohoto Provozního řádu. Může jím být jen osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E. Správce střelnice je po dobu, kdy je na střelnici vedena střelba, vybaven mobilním telefonem a je označen podle vzoru uvedeného výše.

Správce střelnice organizuje provoz střelnice, její využití a údržbu. Odpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice (včetně protipožárního vybavení a za plnou funkčnost všech bezpečnostních prvků. Vydává řídícímu střelby souhlas k zahájení střelby. 

5.2.1   Správce střelnice je ze zákona povinen (§ 55, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.):

 1. při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené Provozním řádem střelnice (viz výše),
 2. zajistit přístupnost Provozního řádu střelnice,  
 3. zajistit dodržování Provozního řádu a ostrahu střelnice,
 4. zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
 5. zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
 6. oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

          Dále je správce střelnice povinen:

a) obecné povinnosti správce 

 • organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na zajištění střelecké a požární bezpečnosti střelnice,
 • zabezpečit periodické kontroly balistických prvků střelnice (clony, stěny, valy, záchyty střel apod.) a v případě nutnosti provedení jejich opravy,
 • periodicky kontrolovat stav oplocení a úplnost výstražných tabulí,
 • udržovat vybavení a zařízení střelnice ve funkčním stavu a organizovat periodickou technickou údržbu střelnice s cílem zajištění plné funkčnosti balistických prvků, 
 • vést Provozní deník střelnice, Deník střeleb i Deník klasifikace střelců a dbát na jejich přesné vyplňování údaji odpovídajícími skutečnosti,
 • archivovat nejméně jeden rok od data záznamu vyplněné formuláře v Deníku střeleb s údaji a podpisy střílejících;

b) speciální povinnosti aktuálního správce v den střelby

 • být přítomen na střelnici po celou dobu, kdy je vedena střelba,
 • zkontrolovat před zahájením každé střelby technické vybavení střelnice důrazem na správnou funkci balistických prvků, 
 • zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění vážného poškození či nefunkčnosti

balistických prvků střelnice, jinak střelbu nepřipustit,

 • před zahájením střelby otevřít ocelové clony oddělující oba úseky, vztyčit výstražný prapor a po ukončení střelby jej svěsit, 
 • zabránit během střelby vstupu osob do ohroženého prostoru, 
 • mít k dispozici lékárničku s určeným vybavením pro poskytnutí první pomoci (v souladu s vyhláškou č. 493/2002 Sb.) a hasicí přístroj,
 • připravit před každou střelbou sběrné nádoby pro vystřelené nábojnice a ostatní odpady

(např. obaly), organizovat v pravidelných intervalech během střelby sběr nábojnic, 

 • zabezpečit po ukončení střelby úklid střelnice a ekologickou likvidaci odpadů,
 • v případě vzniku mimořádné události v prostoru střelnice, nebo v souvislosti s činností, prováděnou na střelnici, zabezpečit okamžitá opatření k minimalizaci nežádoucích následků (první pomoc zraněným, hašení požáru apod.), zajistit svědky a hlásit provozovateli (podrobně viz část 7.),
 • zakázat střelbu na střelnici, nejsou-li objektivně či subjektivně (podle jeho názoru) splněny bezpečnostní požadavky (např. při nefunkčnosti některých zařízení apod.),
 • dbát na zajišťování bezpečné manipulace se zbraněmi ve vymezených prostorech (při čištění a příp. opravách) a zejména na palebném stanovišti při střelbě,
 • provést zápis do Provozního deníku střelnice o průběhu každé střelby, rovněž tak o opravách a údržbě střelnice. 

5.2.2   Správce střelnice je oprávněn:

 • vyžadovat po každém střílejícím, aby se před zahájením střelby seznámil s Provozním řádem (včetně osob bez platných dokladů ke zbraním, které vedou střelbu za dohledu),
 • vyžádat si od každého střílejícího před zahájením střelby podpis v Deníku střeleb, potvrzující seznámení s Provozním řádem; 
 • vyžadovat po každé osobě, která přináší na střelnici zbraň podléhající registraci, aby doložila oprávněnost držení zbraně příslušnými doklady (zbrojní průkaz a průkaz zbraně),
 • vykázat z prostoru střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu, zejména osobu (včetně dítěte), která svým jednáním ohrožuje zdraví a život vlastní nebo cizích osob, popř. majetek, osobu podnapilou, nebo osobu pod vlivem návykové látky,
 • provádět u střelců před zahájením střelby namátkovou dechovou zkoušku detekčním přístrojem na alkohol,
 • provádět u střílejících před zahájením střelby i během přestávek ve střelbě kontrolu zbraní a střeliva z hlediska plnění ustanovení tohoto Provozního řádu,
 • vyloučit z použití ke střelbě nezaregistrované zbraně a střelivo, dále zbraně, které nejsou tímto Provozním řádem vymezeny jako dovolené, a zbraně v nevyhovujícím technickém stavu.

 

 

5.3        Řídící střelby

Řídící střelby může být určován pro konkrétní střelby správcem střelnice. Při střeleckých soutěžích plní funkci řídícího střelby rozhodčí

Řídícím střelby může být pouze osoba starší 18 let, která:

 • zná zásady bezpečné manipulace se zbraněmi,
 • zná pravidla střelby příslušných střeleckých disciplín,
 • má zkušenosti z řízení střelby z dovolených zbraní,
 • je velmi dobře seznámena s dovolenými zbraněmi, střelivem, způsoby a směry střelby.

  Řídící střelby odpovídá za dodržování pravidel střelby a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během ní i po jejím ukončení a dodržování kázně ze strany střílejících. Neníli pro konkrétní střelby řídící střelby ustanoven, plní jeho povinnosti a disponuje jeho právy správce střelnice.

Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení střelby do okamžiku jejího ukončení              (s výjimkou správce střelnice) podřízeny všechny osoby,                                            nacházející se v prostoru střelnice!! 

5.3.1   Řídící střelby je povinen:

 • před zahájením střelby:
  • požádat správce střelnice o vydání souhlasu k zahájení střelby,
  • prověřit, zda je výškové umístění terče ve shodě s palnou výškou zbraně tak, aby střely dopadaly do záchytného zemního valu a bylo vyloučeno jeho přestřelení, nebo odraz střely od země před valem; § při střelbě:
  • řídit střelbu v souladu s pravidly příslušné střelecké úlohy,
  • napomenout střelce při méně závažném porušení bezpečnostních závad,
  • okamžitě ukončit střelbu u střelce, který hrubě nebo opakovaně porušil bezpečnostní zásady,
  • okamžitě zastavit střelbu v případě, že se ve střeleckém prostoru objeví osoby nebo zvířata, 
  • okamžitě zastavit a ukončit střelbu při vzniku mimořádné události na střelnici a v případě ztráty funkčnosti kteréhokoliv zařízení střelnice, ovlivňující bezpečnost střelby;
 • po ukončení střelby:
  • oznámit správci střelnice ukončení střelby.

5.3.2   Řídící střelby je oprávněn:

 • přezkoušet střílející ze znalostí pravidel bezpečnosti,
 • provádět kontrolu vybavení střelnice, zbraní a používaných druhů střeliva, § nepřipustit ke střelbě osoby,
  • které nepoužívají vhodné chrániče sluchu a ochranné brýle,
  • jejichž schopnosti k bezpečnému použití zbraně jsou sníženy nemocí, požitím alkoholu, nebo jiné návykové látky,
  • které nejsou schopny doložit oprávněnost držení zbraní, z nichž hodlají střílet.

5.4        Instruktor

  Instruktor plní svou funkci v souladu s oprávněními a povinnostmi řídícího střelby, a to pouze v případě, že střelbu vede:

 • začínající střelec - držitel zbrojního průkazu,
 • osoba, která není držitelem zbrojního průkazu, jíž je zbraň svěřena ke střelbě za dohledu.

Nad uvedenými osobami musí instruktor zabezpečit během střelby stálý dohled. Požadavky na odborné znalosti instruktora jsou shodné s požadavky na znalosti řídícího střelby. Instruktor musí být navíc držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E podle charakteru výcviku.

6.  Bezpečnostní opatření

Provozní řád je závazný pro všechny osoby vstupující na střelnici. Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit s příslušnými ustanoveními tohoto Provozního řádu, s důrazem na části obsahující hlavní zásady bezpečného používání zbraní na střelnici. Seznámení potvrdí podpisem pod text uvedený v Deníku střeleb na střelnici před zahájením střelby. Přitom uvede datum střelby, své jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu nebo občanského průkazu a současně vyjádří souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Vzor formuláře Potvrzení je uveden v příloze 3.

 Každá osoba, která vede na střelnici samostatně (bez dohledu) střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci, musí být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Vlastník nebo držitel zbraně s platným zbrojním průkazem může v prostoru střelnice (v souladu s ustanovením § 59 zákona a určením střelnice) svěřit zbraň kategorie B nebo C i jiné osobě, která není držitelem zbrojního průkazu, jen je-li zajištěn stálý dohled odpovědné osoby (např. instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Osobě mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, je dovoleno používat zbraň pouze za přítomnosti (pod dozorem) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

  Vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce střelnice. Na střelnici není možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Diváci a ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se zdržovat ve vyhrazených částech týlového prostoru podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Všem osobám, s výjimkou střelců, řídícího střelby a instruktora, je přísně zakázáno vstupovat během střelby do prostoru střeleckých stanovišť a do střeleckého prostoru. Je zakázán volný pohyb dětí a zvířat v prostoru střelnice v době, kdy je vedena střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici možný jen v doprovodu osoby starší 18 let. Při přepravě zbraně na střelnici i ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo palebná stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití (nenabita).

Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. Během střelby nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí s vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby. Každý, kdo na střelnici drží zbraň, nebo z ní vede ostrou střelbu, je povinen zejména § dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,

 • znát v nezbytném rozsahu konstrukci a funkci zbraně i střeliva, s nimiž vede střelbu,
 • ke střelbě používat pouze originální náboje tovární výroby o ráži a délce, odpovídající nábojové komoře příslušné zbraně; použití vlastních podomácku vyrobených (amatérsky přebíjených) nábojů ke střelbě je povoleno jen se souhlasem správce střelnice, 
 • zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části a střelivo přinesené na střelnici proti zneužití, ztrátě a odcizení,

 

 • mít u sebe zbrojní průkaz (pokud je jeho držitelem) a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu (s výjimkou na střelnici zapůjčených zbraní),
 • vést střelbu jen v dovoleném směru, tj. ve střeleckém přístřešku vždy rovnoběžně s podélnou osou střelnice,
 • používat při střelbě vhodný oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu,
 • používat při střelbě účinné chrániče sluchu, popř. i ochranné střelecké brýle (podle rozhodnutí správce střelnice), 
 • ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob,
 • v případě selhané při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu min. 10 s před otevřením závěru,  § okamžitě ukončit střelbu, pokud:

 

 • dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,
 • dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice nebo v jejím okolí, 
 • se ve výstřelném prostoru střelnice objeví lidé nebo zvířata, nebo
 • je správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby (ústně nebo zvukovým

signálem), 

 • při ukončení střelby podle výše uvedeného bodu provést ihned vybití zbraně a její kontrolu, zbraň příp. zajistit; je zakázáno odkládat nabitou zbraň,
 • provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazené části týlového prostoru podle pokynů správce střelnice.

  Střelbu na střelnici lze vést pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby v souladu s kapitolou 4. Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na palebném stanovišti, přičemž osa hlavně musí při nabíjení a po nabití zbraně stále směřovat do stanoveného směru střelby tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k výstřelu a letu střely nebo jejímu odrazu mimo vymezený ohrožený prostor střelnice nebo do prostoru palebných stanovišť nebo zpět ke střelci.

Na střelnici je (bez výjimky) zakázána střelba:

 • v případě, že nejsou splněny podmínky bezpečné střelby,
 • ze zbraní podléhajících registraci, které nejsou opatřeny platnou ověřovací značkou, nebo

zbraní neregistrovaných, dále zbraní zakázaných a zbraní v nevyhovujícím technickém stavu,

 • náboji se střelou, která neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, § na jiné předměty než standardní terče nebo terčové situace.

 Střelba na střelnici stejně jako pobyt v prostoru střelnice v době, kdy je vedena střelba, jsou zakázány osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy nemocí nebo použitím léků, alkoholu nebo návykové látky. Dále je zakázáno:

 • před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje osobám, které vedou nebo v určitý den povedou na střelnici střelbu, 
 • vstupovat během střelby do zakázaných prostorů (zejm. do střeleckého prostoru, prostoru terčů, na čelní svah nebo zemní valy),
 • během střelby na úseku A vstupovat do skladu v přízemí nebo do klubovny v 1. patře provozní budovy, stejně jako tyto prostory opouštět, nebo se zdržovat na schodišti,
 • pohybovat se při střelbě v prostoru palebných stanovišť všem osobám s výjimkou střelců, správce střelnice a řídícího střelby,
 • nabíjet zbraně ostrými náboji mimo vymezená palebná stanoviště,
 • vést střelbu na terč na vzdálenost menší, než 2 m, resp. 10 m při střelbě na kovový terč,
 • vést střelbu bez použití účinných chráničů sluchu,
 • vést střelbu na jiné předměty než standardní terče, 
 • vést střelbu na živou zvěř, i když se nachází v prostoru střelnice,
 • otáčet se na palebném stanovišti s nabitou zbraní
 • mířit se zbraní do zakázaných prostorů, nebo na terče určené pro jiné střelce,
 • vést střelbu v zakázaných směrech,
 • vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, kouř, šero, tma) -  s výjimkou střelby střelce třídy  P se svítilnou (viz bod 4.3); o ukončení a příp. obnovení střelby v tomto případě rozhoduje správce střelnice. 

7.  Postup při vzniku mimořádné události

Mimořádnou událostí na střelnici je zejména zranění osoby přítomné na střelnici nebo v jejím okolí v souvislosti s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru a ztráta nebo odcizení zbraně podléhající registraci, popř. i jiná událost spojená se vznikem materiálních škod.

7.1       Obecné zásady 

  Za likvidaci následků vzniklé mimořádné události (dále jen MU) odpovídá správce střelnice; u MU, která vznikla v přímé souvislosti s vedením střelby, i řídící střelby. Každá MU musí být vyšetřena, zapsána v Provozním deníku střelnice a hlášena provozovateli střelnice, který je povinen přijmout taková opatření, aby bylo vyloučeno její opakování.

7.2       Zranění

  V případě zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. střelné poranění, poranění při chybné manipulaci nebo držení zbraně apod.), je řídící střelby povinen: § okamžitě zastavit střelbu,

 • ve spolupráci se správcem střelnice zabezpečit poskytnutí první pomoci s důrazem na zachování životních funkcí postižené osoby, přivolat Záchrannou službu (tel. 155), je-li to nutné, příp. odsunout lehce zraněného do zdravotnického zařízení.

  V případě vzniku střelného poranění nebo jiného vážnějšího poranění je správce střelnice dále povinen:

 • zabránit odchodu všech přítomných ze střelnice a zajistit svědky,
 • zajistit zbraň, kterou bylo poranění způsobeno,
 • vyrozumět orgány Policie ČR, telefon 158,
 • být nápomocen orgánům policie při vyšetřování úrazu, § provést zápis o MU do Provozního deníku střelnice.

 

7.3       Požár

  Správce střelnice, řídící střelby, všichni střílející i ostatní osoby přítomné na střelnici, jsou povinni dodržovat preventivní opatření k zamezení požáru. Zejména je důležité odstraňování suché trávy z výstřelného prostoru střelnice. Kouření je dovoleno jen na vyhrazených místech mimo střelecký prostor střelnice. 

V případě vzniku požáru správce střelnice ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach. V případě požáru většího rozsahu správce střelnice po přivolání hasičů (tel. 150) organizuje hašení za pomoci všech dospělých osob, přítomných v prostoru střelnice, všemi dostupnými prostředky. Správce střelnice dále organizuje vynášení zbraní a střeliva z hořícího prostoru a jejich zabezpečení proti ztrátě, odcizení a zneužití.

 

7.4       Ztráta nebo odcizení zbraně

  V případě zjištění ztráty nebo odcizení zbraně v prostoru střelnice je vlastník nebo držitel zbraně povinen učinit společně se správcem střelnice a všemi zúčastněnými neprodleně všechna nezbytná opatření pro její nalezení. Při zjištění ztráty zbraně podléhající registraci je správce střelnice povinen zabránit odchodu osob ze střelnice a zajistit svědky. V případě, že se zbraň nenalezne, přivolat orgány Policie ČR a být jim nápomocen při vyšetřování. Do příchodu policie nedovolit nikomu z přítomných odejít z prostoru střelnice.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

  

 • Tísňová volání (TV)                  Hasiči                          150

                                                            Záchranná služba       155 

                                                            Policie ČR                   158

                                                            Jednotné číslo TV      112

                                                         

 • Nejbližší zdravotnické zařízení 
  • Nemocnice Benešov, tel. 317 756 111.        
 • Nejbližší hasičský sbor 
 • HZS Středočeského kraje, HS Benešov, tel. 950 891 011.                      
 • Nejbližší útvar Policie ČR
  • OO PČR Benešov, tel. 974 871 700.          

8.  Závěrečná ustanovení

Konstrukční řešení balistických prvků střelnice zajišťuje spolu s vhodnou organizací

střelby standardní stupeň bezpečnosti při střelbě dovolenými zbraněmi, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby, režimy i směry střelby v souladu s kapitolou 4.

Provozní řád Sportovní střelnice Kavčín Benešov byl schválen provozovatelem střelnice dne 19. 1. 2020 jako závazný dokument pro všechny osoby vstupující na střelnici v době, kdy je vedena střelba. Vznikne-li při provozu střelnice situace, která není řešena tímto Provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení v případě potřeby (nutnosti) v plném rozsahu správce střelnice

Doplnění a změny tohoto Provozního řádu lze provést jen v případě, že nejsou v rozporu s platnými zákony i jinými předpisy, bezpečnostními zásadami na střelnici a byly schváleny znalcem v oboru balistika (v souladu s kapitolou 2).

Tímto provozním řádem se ruší platnost mnou ověřeného Provozního řádu vydaného dne 12.12.2019.

 

 

Provozní řád Sportovní střelnice Kavčín Benešov je pořízen ve čtyřech výtiscích.

Výtisk číslo: 

 1. je určen pro orgán Policie ČR,
 2. je určen pro město Benešov,
 3. je určen pro provozovatele střelnice,
 4. je určen pro znalce, který tento Provozní řád ověřil.

 

 

 

 

 

P ř í l o h y

 

 

                                  Příloha 1 – Situační nákres střelnice (2 strany)

                                 Příloha 2 – Ustanovení správci střelnice (1 strana)

            Příloha 3 – Vzor „Potvrzení“ k Deníku střeleb (1 strana) Příloha 1

Situační nákres 

 Sportovní střelnice Kavčín Benešov

s vyznačením prvků pro zajištění bezpečnosti

 

Legenda k situačnímu nákresu:

 1. – střelecký úsek A,
 2. – střelecký úsek B,

SPA – střelecký přístřešek úseku A,

SPB – střelecký přístřešek úseku B,

ČA1 – základní palebná čára na úseku A pro střelbu vleže, vsedě a vkleče (žlutá), 

ČA2 – základní palebná čára na úseku A pro střelbu vstoje (bílá),

ČB – základní palebná čára na úseku B pro střelbu ve všech polohách,

PB – provozní budova s místností správce, lékárničkou a hasicím přístrojem,

PPČ – volná plocha vymezená pro střelbu z pohyblivé palebné čáry,

HSA – hlavní směr střelby na úseku A,

HSB – hlavní směr střelby na úseku B,

VSA – vedlejší směry střelby na úseku A,

OP – ohrožený prostor střelnice,

– čelní záchytný zemní val u paty svahu,

VL – boční zemní val na levém okraji střelnice,

VC – středový zemní val navýšený 2 řadami pneumatik, oddělující úseky A a B, 

VP – boční zemní val na pravém okraji střelnice navýšený betonovou stěnou,

G – gabion ukončující zemní val,

BS – betonová stěna na levém okraji střeleckého přístřešku úseku A,

VPr – výstražný červený prapor na provozní budově,

P –  oplocení střelnice (drátěný plot),

Br – brána v oplocení,             

V – vstup na střelnici,

PC – přístupová cesta ke střelnici, N – severní směr.

 

Přílohy jsou jen v souboru PDF na začátku stránky.

 

                                                                                                                              

 

* Číslo OP se uvede pouze střelec, který není držitelem platného zbrojního průkazu.

 

Znalecké ověření Provozního řádu

Sportovní střelnice Kavčín Benešov                                         

 

 1. Provozní řád se Situačním nákresem střelnice a ostatními povinnými náležitostmi je v souladu s ustanoveními zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, vyhlášky        č. 221/2017 Sb., i obecnými požadavky na zajištění bezpečnosti při střelbě.

 

 1. Všechny změny a doplnění tohoto Provozního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou jako číslované doplňky ověřené znalcem v oboru balistika v souladu s kapitolou 2.

 

 1. Za předpokladu využívání střelnice v souladu s tímto Provozním řádem všemi účastníky a při střelbě dovolenými zbraněmi a střelivem, dovolenými způsoby střelby do vymezených prostorů střelnice, je vyloučeno ohrožení zdraví a života osob a vznik škod na majetku, tzn. je zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva na střelnici.

 

V Brně 20. 1. 2020       

      

 

                                       

                                                                        Doc. Ing. Jan KOMENDA, CSc.

                                                                        Spodní 12/46, 625 00 BRNO 25                                                              znalec v oboru střelivo a výbušniny                                                                       specializace munice, balistika a střelnice                                                                        tel.: 776 120 860                                                                  e-mail: zbrkni@volny.cz

 

Znalecká doložka:

 Znalecký úkon – ověření provozního řádu jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 17.7.1997, č.j. M-591/97 pro základní obor střelivo a výbušniny se specializací munice, balistika a střelnice.

 Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 262/20 znaleckého deníku. Znalečné ani náhradu nákladů neúčtuji.